CÁC CỞ SỞ NHÀ THUỐC PHƯỚC THIỆN

🏣 Nhà thuốc Phước Thiện 1: 

Địa chỉ: 370 Trưng Nữ Vương – Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3827 772

🏣 Nhà thuốc Phước Thiện 2:

Địa chỉ: 322 Hùng Vương – Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3689 977

🏣 Nhà thuốc Phước Thiện 3:

Địa chỉ: 170 Ông Ích Khiêm – Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3745 488

🏣 Nhà thuốc Phước Thiện 5:

Địa chỉ: 364 Hoàng Diệu – Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3816 699

🏣Nhà thuốc Phước Thiện 6:

Địa chỉ: 133 Trần Cao Vân – Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3553 877

🏣Nhà thuốc Phước Thiện 7:

Địa chỉ: 318 Ông Ích Khiêm – Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3818 155